• آمار کرونا ایران

  • 25 مرداد 1401

موارد جدید مبتلا

Page Title

5.972

مجموع مبتلایان

Page Title

7.488.493

​ ​ ​ ​

موارد جدید جانباخته

Page Title

78

​ ​ ​ ​

مجموع آمار جانباختگان

Page Title

143.093

​ ​ ​ ​

مجموع آمار بهبودیافتگان

Page Title

7.190.330

​ ​ ​ ​
  • آمار کرونا فارس

  • 25 مرداد 1401

موارد جدید مبتلا

Page Title

680

​ ​ ​ ​

مجموع مبتلایان

Page Title

650.618

​ ​ ​ ​

موارد جدید جانباخته

Page Title

2

​ ​ ​ ​

مجموع آمار جانباختگان

Page Title

8.083

​ ​ ​ ​

مجموع آمار بهبودیافتگان

Page Title

638.261

​ ​ ​ ​