تجاری

04/10/2017
pic

بیمار تراکئوستومی و مراقبتها

تراکئوستومی باز کردن یک راه هوایی در لوله تراشه است که شما آنرا به صورت یک حفره در زیر گلو مشاهده میکنید. تراکئوستومی بر حسب نیاز […]