مراقبتهای قبل و بعد از عمل:

رضایت عمل
شما و همراهان درجه یكتان (همراه بیمار در شیراز) باید قبل از انجام عمل جراحي برگه هایي را جهت آگاهي از نوع عمل و بیان رضایت از انجام آن امضاء كرده و اثر انگشت بزنید.
مجوز عمل
به منظور انجام عمل جراحي باید بعضي از هزینه هاي عمل را قبل از جراحي به حسابداري پرداخت نمائید تا مجوز انجام عمل جراحي صاد شود.

انجام آزمایشات وعکس
قبل از بستري شدن در بخش از شما آزمایش خون و درصورت لزوم عكس گرفته خواهد شد.

تميز كردن ناحيه عمل
به منظور پایین آمدن خطر عفونت بعد از عمل جراحي موهاي ناحیه عمل و اطراف آن باید زده شود. سعي كنید كه پوست شما بریده نشود.

ناشتا بودن
به دلیل امكان تهوع و استفراغ بعد ازعمل و برگشت محتویات معده به ریه ها لطفا از شب قبل از عمل ناشتا بمانید. در مورد میزان ساعت ناشتا بودن از پرستار بخش سوال نمائید.

• لطفا زمان رفتن به اتاق عمل از همراه داشتن وسایلي نظیر زیورآلات, دندان مصنوعي یا هر نوع عضو مصنوعي دیگر ولباس زیر خودداري كرده و آرایش و لاک ناخن نداشته باشید.
• لطفا قبل از رفتن به اتاق عمل لباس سبز یا آبي كه جلو بسته است و به همراه شلوار و کلاه مي باشد , بپوشید.
• در هنگام پذیرش دست بندي كه مشخصات و نام پزشك و بخش بستري شما روي آن نوشته شده است , به دست شما بسته مي شود . لطفا در نگهداري آن كوشا باشید.
• در هنگام ترخیص, دستبند را به پرستار بخش تحویل دهید.
• لطفا قبل از رفتن به اتاق عمل از خالي بودن مثانه خود اطمینان داشته باشید و حتما به دستشویي بروید.
• در صورتیكه آسپرین، وارفارین یا داروهاي كنترل كننده قند خون و فشار خون مصرف مي كنید, حتما به پزشك و پرستار اطلاع دهید.
• با توجه به سابقه پزشكي شما ممكن است قبل از عمل براي شما درخواست مشاوره انجام شود. در صورتي كه 40 سال به بالا سن داشته باشید, براي شما مشاوره قلب و عكس قفسه سینه انجام خواهد شد.
• لطفا هر نوع بیماري یا حساسیت دارویي و یا سابقه جراحي قبلي خود را به پزشك و پرستار بخش اطلاع دهید.
• در صورت ابتال به هر نوع هپاتیت و یا ایدز, براي انجام مراقبتهاي خاص , حتما در هنگام بستري به پزشك و پرستار بخش اطلاع دهید.
• در صورت مصرف سیگار و یا هر نوع ماده مخدر دیگر به پزشك و پرستار بخش اطلاع دهید . و از 24 ساعت قبل از عمل از مصرف سیگار خودداري كنید.

مراقبتهای قبل و بعد از عمل
مراقبتهاي بعد از عمل جراحي
• پس از به هوش آمدن به كمك پرستار(پرستار در منزل شیراز), به بخش منتقل خواهید شد.
• پس از جراحي ممكن است این وسایل به شما وصل باشد ؛آنژیوكت (سوزن پالستیكي داخل رگ) كه به سرم وصل است.
• با توجه به نوع عمل جراحي لوله هایي از محل جراحي خارج شده است كه به شیشه یا ظرف پالستیكي وصل است. در محافظت از آنها كوشا باشید و در صورت اشكال اطلاع دهید.
• پس از جراحي وجود سوزش, درد گلو و تهوع ,درد ناحیه عمل امري طبیعي است و در صورت تهوع، سر را به یك طرف بچرخانید تا ترشحات معده به حلق راه نیابد. در صورت درد آرامش خود را حفظ نمائید و درخواست مسكن كنید.
• در صورت عدم ممنوعیت پزشك بعد از جراحي مي توانید از تخت خارج شوید.
• هنگام خروج از تخت ابتدا كنار تخت نشسته و پاها را آویزان كنید, اگر دچار سرگیجه , تهوع نیستید به مدت چند دقیقه در كنار تخت ایستاده و سپس راه بروید.
• سرفه و تنفس لب غنچه اي خطر عفونت ریوي را به حداقل كاهش مي دهد . دهان خود را بسته, از طریق بیني یك نفس عمیق كشیده و با 2 شماره بازدم را با دهان بازانجام دهید.
• در هنگام سرفه حتما ناحیه جراحي را توسط دست حمایت كنید.
• بسته به نوع جراحي پس ازجراحي مي توانید از راه دهان چیزي بخورید. ابتدا آب ساده و سپس آب میوه و در صورت تحمل رژیم معمولي بخورید.
• در صورتي كه بي حسي نخاعي شده اید تا 8 ساعت به صورت طاق باز در تخت بمانید و در صورت بروز سردرد,مصرف مایعات فراوان و استراحت و در تخت به صورت طاق باز كمك كننده است.
• در صورت توصیه پزشك ناحیه عمل را بالاتر از سطح قلب قرار دهید تا ناحیه عمل متورم نشود
• در مورد حركت دادن ناحیه عمل و انجام ورزش از پزشك خود سوال بپرسید.
• در مورد تعویض پانسمان در هنگام ترخیص سوال بپرسید.