1396-12-19
pic

اجاره دستگاه زردی نوزاد (فتوتراپی)

اجاره دستگاه زردی نوزاد (فتوتراپی) دستگاه های زردی نوزاد در شیراز فتو تراپی یکی از روشهای درمان زردی نوزادی است. ایکتر یا یرقان یا زردی به […]