زخم بستر

07/12/2019

زخم فشاری یا زخم بستر چگونه ایجاد میشود؟

زخم فشاری یا زخم بستر از مشکلات جدی، شایع اما قابل پیشگیری بهداشتی است، و همچنین یک شاخص تعریف شده برای سنجش کیفیت مراقبت، در سازمان […]