آموزش، تنها راه "مراقبت استاندارد" و "کاهش هزینه "های درمانی

ما معتقدیم که مراقبت استاندارد و کنترل هزینه درمان تنها از طریق آموزشهای علمی و اصولی میسر میباشد. تیم ما همزمان با ارایه خدمات درمانی به بیماران، متعهد به آموزش به بیمار و همراهان ایشان میباشد تا با کمترین هزینه، بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.
توجه داشته باشید که برخی موارد ذکرشده “صرفا جهت آشنایی” با موضوع میباشند و برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، انجام آنها باید توسط افراد متخصص و باتجربه انجام شود.