آموزش شیردهی نوزاد در شیراز

آموزش شیردهی نوزاد 

بهترین زمان برای آموزش شیردهی به مادرانی که برای اولین بار تجربه بچه‌دار شدن را دارند، در دوران بارداری است چراکه در این دوران مادر از نظر روانی آمادگی بیشتری برای پذیرش نوزاد دارد.
آموزش شیردهی به نوزاد شامل وضعیت هایی است که در شرایط گوناگون باید نوزاد را در این وضعیت ها قرار داد تا شیردهی با بهترین کیفیت صورت بگیرد. برای شیردهی به نوزاد ﺳﺮ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ سینه مادر ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﻣﺎﺩﺭ باید ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ سینه خود را کنترل کنند. ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻴﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ وضعیتی ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و می تواند در وضعیت های ﻧﺸﺴﺘﻪ ، ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ، ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ، نشسته ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪلی ، ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﻭی ﺗﺨﺖ ﺑﻪ راحتی به فرزند خود ﺷﻴﺮ بدﻫﺪ.
نکات آموزش شیردهی نوزاد:
• نگه داشتن نوزاد پوست به پوست ( اتصال تن به تن با خودتان)
• شیردهی و پرستاری هر دو ساعت یکبار نرمال است.
• برای پیدا کردن نشانه گرسنگی نوزاد می توان انگشت به دهان و لب نوزاد زد.
• چفت شدن شما نباید دردناک باشد. اگر لازم شد کمک بگیرید.
• ﻓﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻨﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ
• ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﮏ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ
• ﻟﺐ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ
• ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﺮﺳﺪ
• ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺮﺳﺪ
• ﺍﻟﮕﻮ ﯼ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
• ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺑﻠﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺑﻠﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ
• ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ
نکته: ﻣﮑﯿﺪﻥ ﭘﺮ ﺻﺪﺍ ﯾﺎ ﭼﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
گذاشتن سینه در دهان نوزاد :
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ” ﻟﭻ – ﺍﻥ ” نام دارد. ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺭﻭﺗﯿﻨﮓ ، ﻧﯿﭙﻞ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد.

 

آموزش شیردهی در شیراز

مکیدن مؤثر چگونه است؟

• مکیدن‌ها، آهسته، عمیق و گاه با مکث می‌باشد.
• می‌توانید بلعیدن شیر را مشاهده کنید یا صدای قورت دادن آن را بشنوید.
• در هنگام خوردن، گونه‌های شیرخوار برجسته است و به داخل کشیده نمی‌شود.
• شیرخوار خودش شیر خوردن را خاتمه داده، پستان را رها می‌کند و راضی به نظر می‌رسد.

تشخیص کفایت شیر مادر در شیرخوارانی که تا ۶ ماهگی تنها با شیر مادر تغذیه می‌شوند:

۶ پوشک مرطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت، با ادرار کم رنگ از روز چهارم تولد.
۳ تا ۸ بار اجابت مزاج در ۲۴ ساعت (بعد از یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد)
بهترین راه برای تعیین کافی بودن شیر مادر و مناسب بودن تغذیه شیرخوار استفاده از کارت پایش رشد است.

آموزش شيردهي در موسسه شیراز درمان شامل 7 اصل آست:

1- فوايد تغذيه باشيرمادر
2- اهميت تغذيه باشيرمادر بعد از زايمان،تماس پوست با پوست
3- اهميت هم اتاقي مادر و نوزاد
4- وضعيت صحيح شيردهي
5- اهميت وضعيت تغذيه شيرخوار برحسب تقاضي
6- راه اطمينان يافتن از كفايت دريافت شيرمادر
7- اهميت تغذيه انحصاري با شيرمادر

برای دریافت اطلاعات کامل آموزش شیردهی در مرکز شیراز درمان تماس حاصل فرمایید.