غده کوچکی که پایین تر از مثانه آقایان قرار گرفته و قسمت ابتدایی پیشابراه را احاطه کرده، پروستات نام دارد. پیشابراه،
مجرایی است که ادرار را از مثانه به طرف خارج از بدن هدایت میکند. پروستات طبیعی، نرم و فاقد توده است. این غده که
اعمال مختلف را انجام میدهد، از دو قسمت تشکیل شده که توسط یک الیه بافتی پوشیده شدهاند.
فعالیتهای پروستات
1. کمک به کنترل ادرار با وارد کردن فشار به قسمت ابتدایی پیشابراه
2. ترشح مایعی که سلولهای جنسی مرد، یا اسپرمها را فعال نگه میدارد. این مایع، پیشابراه را مرطوب و لغزنده میکند. این مایع مواد مغذی دارد که برای فعال باقی ماندن اسپرمها الزم است.
3. بدون پروستات، تقریبا مردان نابارور هستند، اما فقدان آن نیز تاثیر چندانی در زندگی فرد ندارد.
بزرگ شدن پروستات
در مردان جوان، پروستات کوچک میباشد وبا افزایش سن اندازه این غده نیز افزایش مییابد. به این افزایش اندازه، بزرگ شدن خوش خیم پروستات BPH گفته میشود. این بیماری خوشخیم است و ارتباطی با سرطان پروستات ندارد.
عالئم بزرگ شدن پروستات
1. میتواند به قسمت خروجی مثانه و به ابتدای پیشابراه فشار وارد کند.
2. آهسته شدن جریان ادرار
3. تکرر ادرار (بیشتر در شبها)
4. احتباس ادراری
5. عفونت مجاری ادراری
6. انسداد کامل پیشابراه
7. آسیب به کلیه ها
سرطان پروستات
نوعی بیماری است که در آن سلولهای بدخیم از بافتهای پروستات منشأ میگیرند و به طور نامنظم تکثیر و منجر به افزایش حجم در غده پروستات میشوند. سرطان پروستات، دومین سرطان شایع، بعد از سرطان ریه در میان مردان است. سرطان پروستات، میتواند دارای رشد آهسته و زمانی طوالنی تا بروز عالئم بالینی آن باشد. در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و
تهاجم تومور به بافتهای دیگر امکانپذیر میشود. در این مورد، فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش آن، کوتاه است.
علائم سرطان
1. ادرار کردن پی در پی یا سخت
2. جاری شدن ضعیف ادرار
3. عدم توانایی در ادرار
4. بی اختیاری ادراری
5. جریان منقطع و ضعیف ادرار
6. وجود خون در ادرار
7. خروج منی همراه با درد
8. درد مداوم قسمت پایین کمر
9. سوزش
10. ناتوانی جنسی
نکته : وجود این عالئم به تنهایی دلیل بر وجود سرطان نمی باشد .
علت بوجود آمدن این سرطان 
1. سن (مردان باالی 60 سال)
2. سابقه خانوادگی
3. عوامل هورمونی: افزایش ترشح هورمون تستوسترون درخون که یک هورمون مردانه است ، موجب تسریع سرطان پروستات میشود.
4. تغذیه : استفاده از مقادیر زیاد چربی حیوانی عامل مستعد کننده در ایجاد سرطان پروستات میباشد.
5. تماس با مواد شیمیایی سرطانزا، مانند کادمیوم(در تهیه برخی آلیاژها و باتری کاربرد دارد(
6. بیماری های مقاربتی
7. سیگار کشیدن
راه های تشخیص

• از طریق معاینه مقعد : در این روش پزشک از داخل مقعد بیمار، غده پروستات را معاینه میکند. وجود سطح خشن و نامنظم از عالئم هشدار دهنده سرطان پروستات محسوب میشود.
• تومورهای سرطانی، موادی را تولید میکنند که از طریق آزمایش خون کشف میشوند. در بیماران مبتال به سرطان پروستات، مقدار این مواد در سطح باالتری است.
• در مراحل بعدی آزمایشات دیگری مانند ام آر آی سونوگرافی ، سی تی اسکن و نمونه برداری از غده(بیوپسی) نیز انجام میگیرد.

سرطان پرستات
چگونه خود را درمان کنیم
با در نظر گرفتن شرایط بیمار ممکن است یک یا ترکیبی از این موارد تجویز شود:
• تحت نظر گرفتن بیماری: در این روش بیمار به طور دقیق تحت نظر پزشک قرار میگیرد، بدون اینکه الگوی درمانی بر روی او اعمال شود. این روش برای بیمارانی تجویز میشود که جراحی برایشان مضر است و یا رشد غده سرطانی پروستات آنها بسیار کند و آهسته است و در درازمدت تأثیر سوء بر سالمتی آنها نخواهد گذاشت.
• جراحی: برداشتن کامل غده پروستات
• کرایوتراپی یا استفاده از سرمای شدید: در این روش پزشک با انداختن لوله ای درون غده پروستات از طریق شکاف کوچکی بین مقعد و کیسه حاوی بیضهها، نیتروژن مایع را به غده پروستات هدایت میکند. نیتروژن مایع در داخل بافت منجر به انجماد بافت و انهدام سلولهای سرطانی بافت غده پروستات میشود.
• رادیوتراپی: هدف از رادیوتراپی کنترل رشد سلولهای سرطانی است. تابش اشعه به محل تومور ممکن است به صورت خارجی یا داخلی باشد.
• هورمون درمانی : این روش با به کارگیری داروهای ضد تستوسترون انجام میگیرد و شامل تجویز هورمون استروژن
به شکل قرص است که تاثیر ضد تستوسترون دارد. عوارض جانبی استفاده از قرصهای حاوی استروژن شامل درد در پستان و رشد پستان است که با قطع مصرف قرصها از بین میرود.
• شیمی درمانی: استفاده از داروهای شیمیایی منجر به انهدام سلولهای سرطانی میشود (در موااردی که به هورمون
درمانی جواب داده نشود )
• توصیه میشود مردان در سنین باالی 50 سال، سالیانه مورد معاینه غده پروستات ازطریق معاینه مقعد قرار گیرند.
• مردان باالی 50 سال در افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پروستات دارند از سن 40 سالگی برای غربالگری این بیماری، آزمایش ساالنه پی.اس.آ از طریق آزمایش خون و معاینه توسط پزشک توصیه میگردد.
• مصرف بعضی از مواد غذایی مانند ویتامینD ،سویا، چای سبز، گوجه فرنگی به صورت پخته شده مانند (سس گوجه فرنگی ) در پیشگیری و حتی کاهش رشد این تومور موثر بوده است.
• کاهش مصرف بعضی غذاها مانند مواد قندی و نشاستهای و چربیها به خصوص چربی بد، جهت پیشگیری در ابتالی این بیماری توصیه میگردد.
• رژیم کم قند و کم چرب در آهسته کردن رشد تومور نقش دارد.
• سیگار کشیدن را ترک نمایید و از مصرف الکل پرهیز نمایید.