همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان در شیراز
نیروی با تجربه جهت همراهی بیماران بستری در بیمارستانها جهت آسایش خانواده بیماران

مراقبت از سالمند درمنزل

مراقبت از سالمند در شیراز
مراقبین آموزش دیده و باتجربه جهت همراهی و زندگی درکنار سالمندان جهت ارایه خدمات و فراهم نمودن آسایش سالمندان و خانواده ایشان

مراقبت از کودک درمنزل

مراقبت از کودک در منزل شیراز
مراقبت و پرستاری از کودکان در شرایطی که والدین امکان حضور در کنار کودکان را ندارند و نیازمند حضور فردی مطئن و با تجربه در کنار کودکان خود هستند.