تنفس سخت یکی ازعلائم خطرناک كوويد 19

کرونا انگلیسی چه تفاوتی با کرونای چینی دارد؟
17/04/2021
دستورالعمل خود مراقبتی از بیماری کرونا
21/04/2021

تنفس سخت یکی ازعلائم خطرناک كوويد 19

کرونا و اسهال

علائم  خطرناک كوويد 19

 1. تنگي نفس /تنفس دشوار

 2. احساس درد و فشار و سنگيني در قفسه سينه

 3. تنفس سطحي و تند تند – افزايش تعداد تنفس بيش از 30 در دقيقه(

 4. تشديد سرفه يا سرفه خلط دار

 5. كاهش سطح هوشياري (حالت گيجي – خواب آلودگي – آگاه نبودن به زمان ،مكان و اطرافيان(

 6. فلج نيم يا كامل اندام ( بيحسي و عدم حركت اندام به صورت ارادي(

 7. تهوع و استفراغ شديد

 8. عدم قطع تب باالي 38 درجه پس از 5 روز از شروع علائم

 9. تشنج وجود احساساتي نظير اضطراب ناگهاني، تاري ديد، احساس ضعف، درد معده ، لرزش خفيف يا شديد دست يا پا و بدمزه شدن دهان (

 10. سرگيجه

 11. سردرد