مراقبت هاي لازم پس از بخیه

کرونا و اسهال
پیش بینی سال آینده در پایان شیوع کرونا
28/02/2022
کرونا و اسهال
قرمزی چشم،علامت جدی کرونا
05/03/2022

مراقبت هاي لازم پس از بخیه

زخم از همگسیختگی بافت طبیعی پوست که ممکن است در اثر ضـربـه، برخورد با جسم سنگین و یا جسم تیز و برنده ایجاد شود؛ زخم نامیده میشود که معمولاً با خونریزي همراه است. البته اندام انتهایی مانند انگشتان دست، پا و همچنین پوست سر به دلیـل عـروق فـراوان در صورت ایجاد زخم، دچار خونریزي زیاد میشوند که ممکـن اسـت موجب باعث نگرانی فرد شود.

مراحل اولیه مراقبت از تمام زخم ها به شرح زیر است:

قبل از مراجعه به مرکز درمانی

پس از حفظ خونسردي با یک پارچه تمیز (ترجیحاً گاز استریل) روي زخم را نگه دارید تا خونریزي کنترل شود و در صورت امکان اطراف زخم را بشویید.

پس از مراجعه به بیمارستان

پزشک طبق صلاحدید، بسته به نوع زخم، چگونگی و زمان ایـجـاد زخم، توصیه به پانسمان و یا بخیه و سپس پانسمان می نماید.

در زخم هایی که آلودگی بالایی دارند مثل گازگرفتگی و یا زخم هایی که زمان طولانی ( بیشتر از 12 ساعت) از آنها میگـذرد؛ بسـتـه بـه محل و نوع زخم ممکن است پزشک تصمیم بگیرد بخیـه زدن را به تأخیر بیندازد و پس از شستشو و پانسمان توصیه به مـراجـعـه مجدد جهت سایر اقدامات درمانی نماید.

عوارض

عفونت: در صورت تورم، قرمزي و خروج ترشح چرکی از محل زخم حتماً به بیمارستان مراجعه نمایید. جهت پیشگیري از عفونـت، پانسمان روزانه به روش استریل و استفاده از آنتی بیوتیـک طـبـق صلاحدید پزشک توصیه می گردد.
باز شدن زخم: این حالت معمولاً به دنـبـال عـفـونـت و یـا حرکت ناگهانی در محل زخم ( وقتی بخیه روي مفاصل متـحـرك مثل مفصل انگشتان دست و یا زانو باشد) ایجاد میشود و توصیه به مراجعه سریع به بیمارستان می گردد.

پیگیري

ممکن است پزشک به دلیل عمق زخم یا آلودگی زخم و احتمـال خطر براي ایجاد عفونت توصیه به مراجعه 24 ساعت بعد کند که از بیماران گرامی تقاضا می شود در زمان مقرر نزد پزشک معالج بروند.

مصرف آنتی بیوتیک در صورت تجویز پزشک در زمان مقرر و تـا پایان دوره درمان توصیه شده، الزامی می باشد.

انجام پانسمان روزانه و به شیوه کاملاً استریل بیحرکت کردن عضو مبتلا طبق صلاحدید پزشک ( در مـفـاصـل متحرك)

نکات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن.

روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺷﺪن، ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن و آﻟﻮده ﺷﺪن.

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن، ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ و ﺗﺮﺷﺤﺎت، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ مجدد پانسمان خواهید داشت.

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي زﺧﻢ ﻓﻘﻂ از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ ﺳﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه و داراي ﺗﺮﺷﺢ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺧﺸﮏ روي زﺧﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻧﺪ را روي ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﮔﺮه ﻧﺰﻧﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺨﯿﻪﻫﺎ روي زﺧﻢ را ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﭼﺮب نکنید.

زمان کشیدن بخیه

زمان کشیدن بخیه، بسته به نوع، عمق زخم، محل زخم، تمیزي یـا آلودگی زخم، سن و وضعیت سلامتی بیمار متفاوت است و تـوسـط پزشک به بیمار اعلام می گردد. ولی در حالت طبیعی که زخم تمیز و سطحی باشد و فرد سالم و بدون بیماري زمینه اي خاص( دیابـت و…) باشد، طبق موارد زیر توصیه میشود به پزشک جهت معـایـنـه و در صورت صلاحدید ایشان، کشیدن بخیه، مراجعه نمایید.

صورت ٣ تا ٥ روز

پوست سر ١٠ تا ١٤ روز

دست و پا ٧ تا ٢١ روز

قفسه سينه، پشت، شكم ٧ تا١٤ روز

با این حال زمان دقیق براي کشیدن بخیه نهایتاً توسط پزشک تعیین می گردد.

ممکن است پزشک در روز پیشنهاد شده براي کشیدن بخیه، پس از معاینه، توصیه به نگه داشتن بخیه و مراجعه مجدد جهت کشیدن آن نماید.

به نشانه های عفونت توجه کنید

این نشانه ها عبارتند از:

افزایش درد

قرمزی در اطراف زخم که به مرور زمان بدتر می شود

ورم

چرک یا خونریزی

بوی نامطبوع زخم

تب