جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وظایف مراقبتی پرستار در منزل

خدمات پزشکی

وظایف مراقبتی پرستار در منزل

_ بررسی وضعیت جسمانی فرد بیمار بر اساس نوع بیماری وی مانند علائم حیاتی وی، سطح هوشیاری بیمار و رفلکس ها و …

_ آموزش به اعضای خانواده ی بیمار برای گرفتن انواع نمونه های مختلف آزمایشگاهی

_ توجه داشتن به موارد مشکوک و راهنمایی کردن بیماران جهت مراجعه کردن به مراکز تشخیص و درمان آن

_ ارائه نمودن انواع اقدامات و تدابیر پرستاری طبق تشخیص های پرستاری

_ دادن داروهای بیمار بر اساس دستور پزشک که شامل همه ی داروهای خوراکی و تزریقی و … می شود.

_ درمان های که توسط پزشک توصیه شده است را پیگیری نماید

و به خانواده ی بیمار آموزش های صحیح در مورد درمان های خاص و مصرف به موقع داروها داده شود.

_ آموزش های لازم به اعضای خانواده برای جلوگیری از ضایعات و آسیب های خاص به بیماران داده شود.

_ ارائه نمودن کمک های اولیه در منزل

_ آموزش دادن به اعضای خانواده در مورد حمل و نقل بیمارانی که مبتلا به بیماری های جسمی و حرکتی می باشند.

_ برقراری یک حالت و وضعیت مناسب برای فرد بیمار ( تغییر حالت های بیمار)

_ آموزش به فرد بیمار در مورد نحوه ی استفاده کردن از وسایل حرکتی

_ ارائه نمودن مراقبت های خاص برای جلوگیری از ایجاد زخم فشاری و غیره

_ برقرار کردن ارتباط با تیم توانبخشی در منزل در مواردی مانند معلولیت جسمی و حرکتی در صورتی که لازم باشد.

_ دادن گزارش منظم از شرایط بیمار به پزشک و یا پزشکان معالج

_ رعایت کردن احتیاط ها و مراقبت های لازم در هنگام مسافرت ها و بازدیدهای بیمار

_ آموزش خدمات پرستاری که در ارتباط با بازتوانی بیمار و ارجاع وی در موارد لزوم مانند سکته مغزی و فلج مغزی و …

در اسرع وقت به بیمارستان به صورتی که کم ترین آسیب به بیمار وارد شود.