جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وصل سونداژ در منزل شیراز

کاتتر ادراری یا سوند ادراری٬ لوله باریک، توخالی و انعطاف‌پذیری است که برای جمع‌آوری ادرار، از طریق مجرای ادراری درون مثانه قرار داده می‌شود.

هدف از وصل سونداژ در منزل:

• نمونه برداری از ادرار جهت بررسی آزمایشگاهی مانند بررسی عفونت.
• تخلیه مثانه زمانی که فرد قادر به انجام آن نباشد.
• کنترل نحوه عملکرد کلیه ها در طی عمل جراحی و مدتی که فرد در بیمارستان بستری است.
• کنترل تعادل مایعات(ورودی و خروجی) در طی دوران بیماری.
• تخلیه مثانه درحین عمل جراحی.

وسایل موردنیاز وصل سونداژ:

سوند نلاتون یا فولی (متناسب با سن ووزن) – دستکش استریل – دستکش تمیز – ست پانسمان – محلول ضدعفونی کننده (بتادین) – ژل لیدوکائین ۲% – کیسه ادراری – پاراوان – چراغ سیار – سرنگ ۱۰cc– آب مقطر۲عدد

نحوه انجام سونداژ

• هدف ازانجام کاروروش انجام آنرابرای بیمارتوضیح دهید.
• محیط خصوصی بیماررابااستفاده ازپاراوان حفظ کنید.
• دربیماران خانم : بیماررادروضعیت خوابیده به پشت به طوری که زانوها خمیده و ران هابه طرف خارج چرخیده باشند،قراردهید.دربیماران آقا بیماربه پشت خوابیده درحالی که ران ها کمی دور ازهم قرار بگیرد.
• ناحیه تناسلی را برهنه وچراغ سیار را مقابل آن قراردهید.
• یک گلوله پنبه آغشته به بتادین را بافورسپس مجرای ادرار را ازبالا به طرف مقعد تمیزنمائید. این عمل را ۳تا۵ بار وهر بار با پنبه جداگانه این عمل را تکرارکنید.
• شان پرفوره روی رانها و شکم بیمار پهن نموده تا سونداژ به روش استریل انجام گیرد.
• ست پانسمان رابه روش استریل بازکنید.
• سوند را به روش استریل بازوداخل ست بگذارید.
• سرنگ را به روش استریل باز و داخل ست پانسمان قراردهید.
• ۱۰cc آب مقطر باسرنگ کشیده درگوشه ای ازست بگذارید.
• مقداری ژل لیدوکائین داخل رسیوربریزید.
• دستکش استریل بپوشید.
• سرسوند را به اندازه ۷-۵ سانتی مترباژل لیدوکائین آغشته کنید.
بیمارخانم :
• با دو انگشت شست واشاره دست غیرغالب لوب های کوچک دستگاه تناسلی راباز کنید به طوری که مدخل مجرای ادرار قابل رویت باشد.
• ازبیماربخواهید مانند زمان ادرارکردن به خودفشار بیاورد.
• اگر درزمان واردکردن سوند با مقاومت مواجه شدید ازبیمار بخواهید چند نفس عمیق بکشد وسوند را به آرامی بچرخانید.
• سوند را به میزان ۵/۷-۵ سانتی متر یا تازمان جریان یافتن ادرار وارد مجراکنید.
بیمارآقا :
• باپنبه آغشته بابتادین مجرای ادراررابه صورت دورانی ازمرکز به سمت خارج ضدعفونی کنید.این عمل را۵-۳ بارتکرارکنید.
• یک عددشان زیرآلت تناسلی روی ران های بیمارویک عددشان دیگرروی قسمت بالای آلت تناسلی قراردهید.
• آلت رامحکم بادست غیرغالب بگیرید وبازاویه ۹۰درجه نسبت به بدن دردست نگه دارید ،وکمی به طرف بالا بکشید . اگربیمارختنه نشده پوست پنیس راکناربزنید .
• سرسوندرابه اندازه ۲۰ سانتی متر باژل لیدوکائین آغشته کنید.
• بهتراست ۱۰cc ژل استریل لیدوکائین راداخل سرنگ ریخته وبه صورت استریل به داخل مجرا تزریق کنید
• ازبیماربخواهیدمثل زمان ادرارکردن به خودفشاربیاورد.
• اگربامقاومت مواجه شدید، ازبیماربخواهید چندنفس عمیق بکشد.
• به محض خروج ادرارازسوندآن راکلمپ وبه کیسه ادراری وصل نمائید.
• کلمپ رابازوحدود۵سانتی مترسوندرابه جلوبرانید وبااستفاده ازآب مقطرکشیده شده بالون سوندراپرکنید.(میزان آب مقطر برروی سوندهای فولی مشخص شده وبین ۱۵-۳۰ cc می باشد)
• سوندرابه آرامی به خارج بکشید تا بالون درقسمت پایین مثانه قرارگیرد.ازفیکس بودن سونداطمینان حاصل نمائید.
• بااستفاده ازگازاستریل اطراف ناحیه تناسلی راتمیز کنید.
• سوندفولی راروی ران یاشکم بیمارباچسب فیکس کنید.
• کیسه ادراری را روی تخت پایین ترازسطح بیمارفیکس کنید.
• وسایل راجمع نموده ودست هارابشوئید.
• زمان –حجم-رنگ ادراروهرگونه یافته غیرطبیعی وسایرمشاهدات خودرادرپرونده ثبت کنید.

نصب سونداژ در منزل

توجه :
• ازتخلیه سریع مثانه خودداری نمائید چون باعث آتونی مثانه می شود.
• ازبرگشت ادرار به داخل مثانه جلوگیری نمائید.
• کیسه ادراری راهرگز بالاتر ازمثانه قرارندهید.
• درصورتی که نیاز به بالابردن کیسه حین حرکت دادن بیمار باشد ، سوند راحتماً کلمپ نمائید.
• ازکلمپ کردن طولانی سونداژ خودداری کنید.

خارج کردن سوندفولی :

• هدف وروش انجام کاررابرای بیمارتوضیح دهید.
• بیماررادروضعیت خوابیده به پشت باپاهای بازازهم قراردهید.
• بااستفاده ازپاراوان وبستن دروپنجره محیط خصوصی برای بیمارمهیاکنید.
• دست هاراشسته ودستکش بپوشید.
• شلواربیمارراتازانوپایین بکشید وپیراهن اورابالا ببرید.
• یک پدجاذب رطوبت زیرباسن بیمارقراردهید.
• کیسه ادراری راخالی کنید.
• چسبی راکه سوندرابه بدن فیکس کرده بازکنید.
• بااستفاده ازسرنگ بالون سوندراکاملاًتخلیه کنید.
• ازبیماربخواهید چندنفس عمیق بکشد ووقتی بیمارشل شد ،سوندرابایک گازاستریل گرفته وبه آرامی ازمجرای ادرار بیرون بکشید.
• بیمارراتشویق نمائید پس ازخارج شدن سوند ازطریق مجراادرارکند.
• وسایل کثیف راطبق قوانین بیمارستان دفع نمائید.
• دست هارابشویید.
• تاریخ وساعت خروج سوند رادرپرونده بیمارثبت کنید.

درصورت احتباس ادرار پس ازدرآوردن سوند بیماررابه اقدامات زیرتشویق نمائید:
– ریختن آب گرم روی مثانه
– ماساژمثانه (فشارروی مثانه)
– بازکردن شیردستشویی
– نشستن دروان گرم
– درزمان احتباس ادرار آخرین اقدام سونداژمی باشد لذادرمواردغیرضروری ازسونداژمجددخودداری کنید.

در صورتی که نیازبه وصل سونداژ در منزل دارید اگربیمار در منزل دارید و تمایل دارید در منزل توسط پزشک ویزیت شود اگر بیمارتان بی تحرک است و یا سکته مغزی است و نیاز به خدمات پزشکی در منزل دارید. با موسسه پزشکی شیراز درمان تماس حاصل فرمایید تا در هر ساعت از شبانه روز خدمات مورد نیاز شمارا با بهترین متخصصان و بهیاران فرآهم آورند.