جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کلیه و نمونه برداري از كليه چيست؟

نمونه برداري كليه

نمونه برداري روش تشخيص مهمي براي شناسايي علت بيماري كليه است كه با برداشتن نمونه كوچكي از كليه ازراه پوست، توسط سوزن با كمك سونوگرافي انجام مي شود.
بررسي نمونه زيرميكروسكوپ تاحد زيادي به تشخيص علت بيماري كليه كمك مي كند و بدون تشخيص علت درگيري ، درمان قطعي بيماري امكان پذير نمي باشد.

آمادگيهاي قبل از نمونه برداري چيست؟

• توجه داشته باشيد نقطه مشخص شده در سونوگرافي در اثر استحمام پاک نشود .
• 8-6 ساعت قبل از نمونه برداري بايد ناشتا باشيد .
• قبل از نمونه برداري يك نمونه خون جهت بررسي فاكتورهاي انعقادي و شمارش پلاکت گرفته خواهد شد .
• بيمار عزيز شما در بخش بستري مي شويد، فشارخون شما كنترل مي شود و داروهاي رقيق كننده خون آسپرين، پلاويكس و وارفارين از چند روز قبل ازنمونه برداري قطع مي شود.
• تست هاي تشخيصي جهت بررسي عملكرد كليه،آزمايش ادرار، تست هاي انعقادي و سونوگرافي كليه هاانجام مي شود.
• پزشك دلایل انجام نمونه برداري و راههاي تشخيصي جايگزين و عواقب عدم انجام نمونه برداري ر ا به شما شرح مي دهد .

نمونه برداري چگونه انجام مي شود؟

1 .قبل از انجام نمونه برداري كليه از دست شما وريد محيطي باآنژيوكت گرفته مي شود، سپس به اتاق انجام نمونه برداري منتقل مي شويد.
2 .شما روي برانكارد برروي شكم دراز مي كشيد وبالشي زير شكمتان قرار مي گيرد (درصورت نمونه برداري ازكليه پيوندي به پشت دراز مي كشيد) و پس از تعيين محل كليه با سونوگرافي،پوست محل نمونه گيري استريل و با آمپول ليدوكائين به صورت موضعي بي حس مي شود.
3 .نمونه گيري توسط سوزن اتوماتيك انجام مي شود. براي بدست آوردن نمونه مناسب ممكن است اين كار چندنوبت تكرار شود.بعد از نمونه برداري، شما بايد تا دو ساعت درهمان حالت روي برانكارد بي حركت بمانيد.
4 .در نمونه برداري باز بعد از اينكه پزشك يك برش كوچك بر روي كليه ايجاد كرد ، عمل نمونه برداري راانجام خواهد داد .

نمونه برداری کلیه
مراقبتهاي پس از انجام نمونه برداري چيست؟

• تا صبح روز بعد از نمونه برداري درحالت استراحت كامل درتخت بمانيد تا عالئم حياتي شما به صورت منظم كنترل شود.
• پس از انجام سونوگرافي درصورت عدم وجودعارضه اجازه فعاليت خارج از تخت توسط پزشك به شما داده مي شود.
• تا دو هفته بعد از انجام نمونه برداري بايد از انجام فعاليت هاي سنگين (ورزش هاي رزمي، برداشتن بارسنگين و …) خوداري كنيد.
• بعد از انجام نمونه برداري مراقب بهداشتي به شما كمك خواهد كرد تا در وضعيت درازكش به روي شكم قرار گيريد .
• بر روي محل نمونه برداري فشار وارد ميشود(به منظور پيشگيري از خونريزي(
• 6 ساعت بعد از آزمون در بيمارستان بستري خواهيد شد تا خطر خونريزي به حداقل برسد .
• قبل از ترخيص يك نمونه خون به منظور بررسي تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت تهيه خواهد شد .
• از سرفه كردن به مدت 4 ساعت پس از آزمون خودداري نماييد .
• نبض و فشار خون يك ساعت اول پس از آزمون هر 15 دقيقه و ساعت دوم هر 30دقيقه و سپس تاپايدار شدن وضعيت شما توسط مراقب بهداشتي كنترل و ثبت خواهد شد .
• ممكن است تا 24 ساعت پس از نمونه برداري ادرار شما خوني باشد كه جاي نگراني نيست .
• مصرف حداقل 1 ليتر مايعات در روز را حفظ نماييد .
• در صورتي كه دچار درد مبهم شكمي ، سوزش ادرار ، كمردرد ، درد شانه ، بي اشتهايي ، استفراغ شديد بايد فورا به پزشك اطلاع دهيد .

چه عوارضي پس از نمونه برداري ممكن است اتفاق بيفتد؟

عوارض بعد از نمونه برداري نادراست. با اهميت ترين عارضه آن خونريزي است. در صورتيكه پس از نمونه برداري دچار تپش قلب، تعريق، سرگيجه شديد به پرستار بخش اطلاع دهيد.
در برخي موارد خون در ادرار ديده مي شود كه معمولا بدون اقدام خاصي و با ادامه استراحت در بستر بهبود حاصل مي شود. شايد الزم باشد به مدت طولانی تري دربخش بمانيد و گاهي حتي الزم شود به شما خون تزريق گردد.به ندرت به علت خونريزي غيرقابل كنترل، جراحي لازم است و احتمال برداشتن كليه براي كنترل خونريزي وجود دارد.
گاهي در موارد بسيار نادر احتمال آسيب به اعضاي مجاور كليه نظير طحال نيز وجود دارد.